ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2951/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ธ.ค. 63 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ (อบรมวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม) 03 ธ.ค. 2563
2945/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการ "วารสารพิฆเนศวร์สาร" 03 ธ.ค. 2563
2942/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 02 ธ.ค. 2563
2941/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ธ.ค. 63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 02 ธ.ค. 2563
2940/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ธ.ค. 63 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการฯ) 02 ธ.ค. 2563
2939/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ธ.ค. 63 ย่านตลาดโต้รุ่งคูเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อการบริโภคอาหารริมทางย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่) 02 ธ.ค. 2563
2938/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12,18-20,31 ธ.ค. 63 และวันที่ 1-2 ม.ค. 64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง จารีตประเพณีกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนาวิถีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน) 02 ธ.ค. 2563
2937/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 02 ธ.ค. 2563
2936/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2 ธ.ค. 63 บ้านแม่ก๊ะเปียง หมู่ที่ 8 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านแม่ก๊ะเปียง ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 02 ธ.ค. 2563
2935/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 4 ธ.ค. 63 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ทำสัญญารับทุนฯ) 02 ธ.ค. 2563
2934/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ธ.ค. 63 ห้องประชุมรวงบข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เสวนา Microbiome : The key success of livestock) 02 ธ.ค. 2563
2931/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากร) 01 ธ.ค. 2563
2929/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3 ธ.ค. 63 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 01 ธ.ค. 2563
2928/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ธ.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐฯ) 01 ธ.ค. 2563
2927/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 ธ.ค. 63 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการติดตามและตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562) 01 ธ.ค. 2563
2925/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1-2 ธ.ค. 63 (คณบดีเดินทางไปราชการกรุงเทพมหานคร) 30 พ.ย. 2563
2924/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 30 พ.ย. 2563
2923/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1,3,19 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของพืชส้มป่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อการขยายโอกาสเชิงพาณิชย์) 30 พ.ย. 2563
2922/2563 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม) 30 พ.ย. 2563
2921/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 30 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]