ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
356/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 63 บริษัทนพดลพาณิช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมฯ) 27 ม.ค. 2563
355/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 27 ม.ค. 2563
353/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลสุเทพ และเทศบาลเมืองแม่เหี้ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2563
352/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.พ. 63 ห้องประชุมศูนย์ความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดและรา รุ่นที่ 1) 27 ม.ค. 2563
351/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่) 27 ม.ค. 2563
350/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 63 โรงแรม A-ONE The Royal Cruise (พัทยา) จังหวัดชลบุรี (เข้าร่วมกิจกรรม) 27 ม.ค. 2563
349/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.พ. 63 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร OKRs@Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้าย OKRs (Certified OKRs master) รุ่นที่ 6) 27 ม.ค. 2563
346/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 63 ห้องวัดผลประเมินผล โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 27 ม.ค. 2563
345/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 63 ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงาน เครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563) 24 ม.ค. 2563
344/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ม.ค. 63 และวันที่ 27-28 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รับเสด็จฯ) 24 ม.ค. 2563
343/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 63 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ สารคดีท่องเที่ยวและวิถีชุมชน) 24 ม.ค. 2563
342/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 63 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 24 ม.ค. 2563
341/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 พ.ค. 63 ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Microsolf Access) 24 ม.ค. 2563
340/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ม.ค. 63 โรงแรมเดอะแกรนด์ โมร็อค อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 24 ม.ค. 2563
339/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 63 ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการวิชาการ 2020) 27 ม.ค. 2563
338/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8 ก.พ. 63 ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาการวิชาการ 2020) 24 ม.ค. 2563
337/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 มี.ค. 63 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 2) 24 ม.ค. 2563
336/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ม.ค. - 2 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 24 ม.ค. 2563
335/2563 นักศึกษาเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 63 แหล่งโบราณคดีในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 24 ม.ค. 2563
333/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-28 ม.ค. 63 ศูนย์เครือข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฎีให่ครูปทุม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 24 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124] 125 [126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]