ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2064/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ย. 63 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 02 ก.ย. 2563
2063/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 63 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย) 02 ก.ย. 2563
2062/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7,12-13,19-20,26-27 ก.ย. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 02 ก.ย. 2563
2061/2563 แต่งตั้งวิศวกรตรวจสอบขนาดความหนาชุดประตู หน้าต่างอลูมิเนียม โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ 01 ก.ย. 2563
2060/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 01 ก.ย. 2563
2059/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1 ก.ย. 63 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมทีมวิจัยโครงการพัฒนาและประสานงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่) 01 ก.ย. 2563
2058/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 63 บ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการคนเป็นครูเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน) 01 ก.ย. 2563
2057/2563 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ควบคุมงานโครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) 01 ก.ย. 2563
2056/2563 แต่งตั้งหัวหน้าผู้ควบคุมงานโครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ 01 ก.ย. 2563
2055/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7,12-13,19-20,26-27 ก.ย. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 01 ก.ย. 2563
2054/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.ย. 63 ห้องจามจุรี บอลลูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 6) 01 ก.ย. 2563
2053/2563 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 01 ก.ย. 2563
2052/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-18 ก.ย. 63 กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล) 01 ก.ย. 2563
2051/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ก.ย. 63 โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (อบรมสร้างการรับรู้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) 01 ก.ย. 2563
2048/2563 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 ส.ค. 2563
2047/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 31 ส.ค. 2563
2046/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,17,26 ส.ค. 63 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 31 ส.ค. 2563
2045/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 ส.ค. 2563
2044/2563 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 ส.ค. 2563
2043/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปลูก แปรรูปเอมพ์ (กัญชง) เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ) 31 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] 54 [55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]