ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1636/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30,31 ก.ค. 63 วันที่ 20-21 ส.ค. 63 และวันที่ 3,10 ก.ย. 63 โรงเรียนฮอด และโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1635/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,19 ส.ค. 63 และวันที่ 2 ก.ย. 63 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1634/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6 ส.ค. 63 และวันที่ 7,8,28,29 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1633/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6,14,18,20,28 ส.ค. 63 และวันที่ 6,8,16 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1632/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 63 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ก.ค. 2563
1629/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ก.ค. 63 วันที่ 3-7,17-21,24-26 ส.ค. 63 และวันีท่ 12,14-16,19-22 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ก.ค. 2563
1628/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ก.ค. 63 วันที่ 3-7,17-21,24-26 ส.ค. 63 และวันีท่ 12,14-16,19-22 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ก.ค. 2563
1627/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-6,7-8 ก.ย. 63 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 29 ก.ค. 2563
1626/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (2-4 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (ประชุมฯ) 29 ก.ค. 2563
1625/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1,8,15,22 ส.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของชุมชนโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 29 ก.ค. 2563
1624/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10,16-17 ส.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อบูรณาการกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 29 ก.ค. 2563
1623/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3,13-14 ส.ค. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 29 ก.ค. 2563
1622/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 1-2 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประชุมฯ) 29 ก.ค. 2563
1621/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ MAIIAM MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนานักศึกษานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21) 29 ก.ค. 2563
1620/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 30-31 ก.ค. 63 หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับสังคมไทยในอนาคต) 29 ก.ค. 2563
1619/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,14,19,20-21,26 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 29 ก.ค. 2563
1618/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ก.ค. 63 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 29 ก.ค. 2563
1617/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 30 ก.ค. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 29 ก.ค. 2563
1616/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ก.ค. 63 และวันที่ 5-6 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 29 ก.ค. 2563
1615/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 29 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] 73 [74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]