ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2977/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2976/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2975/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการระหว่างเรียน 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 06 ธ.ค. 2563
2974/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 63,21 ม.ค.,11 ก.พ. 64 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2973/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63,21 ม.ค.,11 ก.พ. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2972/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63,21 ม.ค.,11 ก.พ. 64 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2971/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63,21 ม.ค.,11 ก.พ. 64 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2970/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ธ.ค. 63 เมือง สันกำแพง แม่ริม เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2969/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 63-15 ก.พ. 64 ป่าซาง บ้านโฮ่ง ลี้ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2968/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ธ.ค. 63-17 ก.พ. 64 สารภี เมือง เชียงใหม่ ลำพูน (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2967/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2966/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2965/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2964/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ธ.ค. 63 เมือง สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2963/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,16,17 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2962/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ธ.ค. 63 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ (โครงการมณฑาพัฒนาทักษะชีวิต : เชิดชูเกียรติมณฑาบาน) 06 ธ.ค. 2563
2958/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เป็นระยะเวลา 8 เดือน 04 ธ.ค. 2563
2957/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 62 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 04 ธ.ค. 2563
2954/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและเงื่อนไขการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 04 ธ.ค. 2563
2952/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ธ.ค. 63 ห้อง Training Center 1-3 บริษัท ยิบอินชอย จำกัด กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) สำหรับส่วนราชการรุ่นที่ 1) 03 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]