ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
6/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 63 ห้อง 6-200 อาคารพิฆเณศ Student Center (ตึก6) มหาวิทยาลัยนังสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการฯ) 02 ม.ค. 2563
5/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-5 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 10) 02 ม.ค. 2563
4/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ม.ค. 63 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำรวจพื้นที่ฯ) 02 ม.ค. 2563
3/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3-4 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจราชการฯ) 02 ม.ค. 2563
2/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2,3,6,7,9,20,21,23,24,30 ม.ค. 63 และวันที่ 6,11,13,14,17 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 02 ม.ค. 2563
1/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,20 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย และลำพูน (นิเทศ) 02 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140] 141

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]