ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2829/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 42 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2563 23 พ.ย. 2563
2828/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ 23 พ.ย. 2563
2827/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ 42 กลุ่มย่อย และกลุ่มรวม ปีพ.ศ. 2563 23 พ.ย. 2563
2826/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ธ.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5) 23 พ.ย. 2563
2825/2563 เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เพิ่มเติม 23 พ.ย. 2563
2824/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ธ.ค. 63 โรงแรมดิเอสเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง) 23 พ.ย. 2563
2823/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ธ.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐฯ) 23 พ.ย. 2563
2822/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 24-25 พ.ย. 63 (คณบดีเดินทางไปราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก) 23 พ.ย. 2563
2821/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ 23 พ.ย. 2563
2820/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 23 พ.ย. 2563
2819/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 23 พ.ย. 2563
2818/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุม) 23 พ.ย. 2563
2815/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 16 พ.ย. 63 - 19 มี.ค. 64 (ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร) 21 พ.ย. 2563
2814/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 21-23 พ.ย. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบูรณ์) 21 พ.ย. 2563
2813/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 พ.ย. 63 โอบหมอกเลควิว บ้านรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เข้าร่วมเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยฯ) 21 พ.ย. 2563
2812/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 21 พ.ย. 2563
2811/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ธ.ค. 63 ห้องประชุมแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563) 21 พ.ย. 2563
2809/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 พ.ย. 63 ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก (เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 21 พ.ย. 2563
2808/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ธ.ค. 63 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม กรุงเทพมหานคร (สัมมนากลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจฝ่าวิกฤตด้วย e-Commerce) 21 พ.ย. 2563
2807/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 63 ที่ทำการชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 21 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 23 [24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]