ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1831/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 16-17 ส.ค. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563) 13 ส.ค. 2563
1830/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัอุตรดิตถ์ (อบรมการพัฒนาผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ New Talent เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม) 13 ส.ค. 2563
1829/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ส.ค. 63 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจชุมชนในพื้นที่ชุมชนป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 13 ส.ค. 2563
1828/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ส.ค. 63 จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7) 11 ส.ค. 2563
1827/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3864/2562 เรื่อง เลื่อนค้าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ลำดับที่ 315 จำนวน 1 ราย 11 ส.ค. 2563
1826/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (1) (1.3) 11 ส.ค. 2563
1825/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับซองและพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ อาคาร 70 ปี ชั้น 1 11 ส.ค. 2563
1824/2563 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะครุศาสตร์ 11 ส.ค. 2563
1822/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-27 ส.ค. 63 เมือง หางดง สันกำแพง เชียงใหม่ เมือง ลำพูน (นิเทศ) 11 ส.ค. 2563
1821/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ส.ค. 63 วันที่ 17 ก.ย. 63 และวันที่ 15 ต.ค. 63 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2563
1820/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ส.ค. 63 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2/2563) 11 ส.ค. 2563
1819/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 11 ส.ค. 2563
1818/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ส.ค. 63 ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (อบรมหลักสูตรการพัฒนานักเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ชั้น 5) 11 ส.ค. 2563
1817/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,13,24,26,27,31 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ส.ค. 2563
1816/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ห้องประชุมเข็มแสด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 11 ส.ค. 2563
1815/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของราชอาณาจักรภูฏาน ระยะที่ 2 OGOP MODEL ll 11 ส.ค. 2563
1814/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 13-15 ส.ค. 63 ห้องประชุมงบประมาณ (สผ.) ชั้น 6 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณารายละเอียดของหน่วยงานรับงบประมาณ (กระทรวงและหน่วยงานในสังกัด) 11 ส.ค. 2563
1813/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,19 ส.ค. 63 และวันที่ 6,7,8,27,28,29 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1812/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11,17-18,24-25 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1811/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ส.ค. 63 ลำพูน ลำปาง (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับปีการศึกษา 2564) 10 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]