ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3107/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4103/2561,1381/2562,3857/2562,971/2563,2374/2563) 15 ธ.ค. 2563
3106/2563 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม 15 ธ.ค. 2563
3105/2563 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3857/2562,3863/2562,971/2563,973/2563,2374/2563,2375/2563 15 ธ.ค. 2563
3104/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 15 ธ.ค. 2563
3102/2563 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 1096/2563 และ 1097/2563 15 ธ.ค. 2563
3101/2563 แก้ไขคำสั่งเฉพาะราย 15 ธ.ค. 2563
3100/2563 การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตามมาตรา 52 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 15 ธ.ค. 2563
3099/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ธ.ค. 63 ห้องประชุมเล็กองค์การสะพานปลา (ห้องรับรอง) อาคารสำนักงานองค์การสะพานปลา และห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร (ประชุม) 15 ธ.ค. 2563
3098/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5) 15 ธ.ค. 2563
3097/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ธ.ค. 63 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5) 15 ธ.ค. 2563
3095/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ธ.ค. 2563
3094/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ธ.ค. 2563
3093/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ธ.ค. 2563
3092/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ธ.ค. 63 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563) 14 ธ.ค. 2563
3091/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ธ.ค. 63 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ธ.ค. 2563
3090/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-19 ธ.ค. 63 โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลส จังหวัดชลบุรี (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน) 14 ธ.ค. 2563
3089/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักศึกษากรณีทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 14 ธ.ค. 2563
3088/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 16 ธ.ค. 63 (ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษารูปแบบ Sandbox ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 14 ธ.ค. 2563
3086/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ธ.ค. 63 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 14 ธ.ค. 2563
3085/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ธ.ค. 63 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยุหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 14 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]