ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2557/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31 ต.ค. 63 (นำนักศึกษาร่วมการจุดผางปะตี้ดบริเวณประตูช้างเปือก-แจ่งศรีภูมิ) 26 ต.ค. 2563
2556/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7 พ.ย. 63 โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี (อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล ประจำปี 2563) 26 ต.ค. 2563
2555/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-8 พ.ย. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ เปิดกล่องชอล์ก พัฒนาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 26 ต.ค. 2563
2554/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน) 26 ต.ค. 2563
2553/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ต.ค. 63 ศาลาเอนกประสงค์ วัดแม่ห่าง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนฯ) 26 ต.ค. 2563
2549/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร Seminar & Workshop LoRaWAN 101 "LoRaWAN and Monitoring" รุ่นที่ 7) 25 ต.ค. 2563
2548/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน) 25 ต.ค. 2563
2547/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. 63 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของพืชส้มป่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการขยายโอกาสเชิงพาณิชย์) 25 ต.ค. 2563
2546/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการโครงการจ้างก่อสร้างฯ) 25 ต.ค. 2563
2545/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 27-28 ต.ค. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563) 25 ต.ค. 2563
2544/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ประชุมสภาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และอบรมการพัฒนาผู้บริการระดับระดับสูงคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรุ่นที่ 1) 25 ต.ค. 2563
2543/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 พ.ย. 63 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติคณะกรรมการสอบพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย) 25 ต.ค. 2563
2542/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ต.ค. 63 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว (รับนักศึกษาโครงการพระราชทานความช่ยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 25 ต.ค. 2563
2541/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 พ.ย. 63 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร) 25 ต.ค. 2563
2540/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 พ.ย. 63 ริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ผ่านแผนจัดการเรียนร้ 5 องค์ประกอบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 25 ต.ค. 2563
2536/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ต.ค. 63 วันที่ 28-29 พ.ย. 63 และวันที่ 9-10 ม.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการสำรวจและการพัฒนาระบบน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคฯ) 22 ต.ค. 2563
2535/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,31 ต.ค. 63 และวันที่ 1 พ.ย. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสำรวจและพัฒนาแหล่งดินเพื่อใช้ผลิตเซรามิกในชุมชนอินทขิลอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 22 ต.ค. 2563
2534/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23-25 ต.ค. 63 และแต่งตั้งผู้รัการาชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24-25 ต.ค. 63 พื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่) 22 ต.ค. 2563
2533/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ 26-29 ต.ค. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดสกลนคร) 22 ต.ค. 2563
2532/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 22 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]