ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3305/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563
3302/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 28 ธ.ค. 2563
3301/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 28 ธ.ค. 2563
3300/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน การฮอลิ่ก - ถ่อมลิ่ก ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 28 ธ.ค. 2563
3299/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,30 ธ.ค. 63 และวันที่ 5-8,15,20,27 ม.ค. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ธ.ค. 2563
3298/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-7 ม.ค. 64 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (เข้าร่วมกิจกรรมสภาวิชาชีพหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาภาควิชาการบัญชีและการเงิน) 28 ธ.ค. 2563
3297/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 63 โรงเรียนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาบนพื้นฐานทรัพยากรบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 28 ธ.ค. 2563
3294/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 26 ธ.ค. 2563
3293/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ธ.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์คุณค่าแบรนด์และโมเดลธุรกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 26 ธ.ค. 2563
3292/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ม.ค. 64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ศึกษาดูงานฯ) 26 ธ.ค. 2563
3291/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 63 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (ทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การตรวจติดตามและการป้องกันปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก PM.2.5) 26 ธ.ค. 2563
3290/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ธ.ค. 63 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เทศบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2563
3289/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2563
3288/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 63 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 26 ธ.ค. 2563
3287/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ธ.ค. 63 วันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 และวันที่ 8-10,15-17,22-24,29-31 ม.ค. 64 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน) 25 ธ.ค. 2563
3286/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2563
3285/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย 25 ธ.ค. 2563
3284/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2563
3283/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 63 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 25 ธ.ค. 2563
3282/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ธ.ค. 63 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ด้านระบบจัดการน้ำอัจฉริยะเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่) 25 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]