ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3004/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ธ.ค. 63 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แม่ริม เชียงใหม่ (ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563) 13 ธ.ค. 2563
3003/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ธ.ค. 63 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน) 12 ธ.ค. 2563
3002/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 12 ธ.ค. 2563
3001/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ประชุม) 12 ธ.ค. 2563
3000/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 08 ก.พ. 2564
2999/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12,16-18,23-25 ธ.ค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 08 ธ.ค. 2563
2998/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 ธ.ค. 63 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ (นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2563) 08 ธ.ค. 2563
2997/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-13 ธ.ค. 63 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในระดับชาติ ปี 2563) 07 ธ.ค. 2563
2996/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20 ธ.ค. 63 ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านวาทู ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดการอบรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการบริโภค ต้านภัยแล้ง) 06 ธ.ค. 2563
2995/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ธ.ค. 63 ห้อง 219 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ประชุมพัฒนาแบบสำรวจสถานการณ์การพนันในสังคมไทยปี 2564) 06 ธ.ค. 2563
2994/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,17,18,21 ธ.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ธ.ค. 2563
2993/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ธ.ค. 63 หมู่บ้านพระพุทธบาทสี่รอย สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน) 06 ธ.ค. 2563
2989/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,19,20.23,27 ธ.ค. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 06 ธ.ค. 2563
2988/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 23-30 ธ.ค. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 05 ธ.ค. 2563
2987/2563 อนุญาตให้บุคลากรขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 05 ธ.ค. 2563
2986/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ม.ค. 64 ห้องฝ้ายคำ Green Nimman CMU Residence อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การจัดประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม) 05 ธ.ค. 2563
2985/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ธ.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐฯ) 05 ธ.ค. 2563
2984/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ธ.ค. 63 ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและระดับสถาบัน) 05 ธ.ค. 2563
2983/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ธ.ค. 63 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราด (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด แผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธทางการเงิน แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แผนบริการสารสนเทศ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของสำนักหอสมุด) 06 ธ.ค. 2563
2978/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-13 ธ.ค. 63 บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 06 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]