ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1103/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 08 มิ.ย. 2563
1102/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 08 มิ.ย. 2563
1100/2563 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 08 มิ.ย. 2563
1099/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (1) (1.2) และ (1.3) 08 มิ.ย. 2563
1098/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4103/2561,1381/2562,3857/2562,971/2563 08 มิ.ย. 2563
1097/2563 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม 08 มิ.ย. 2563
1096/2563 ยกเลิกคำสั่ง 3857/2562,3863/2562,971/2563,973/2563 08 มิ.ย. 2563
1095/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 08 มิ.ย. 2563
1094/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 มิ.ย. 63 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 05 มิ.ย. 2563
1093/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 มิ.ย. 63 พื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการศึกษาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีต่อพันธุ์พืชในเขตห้วยโป่งสมิเทือกเขาถนนธงชัย) 05 มิ.ย. 2563
1092/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-9 มิ.ย. 63 พื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินโครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 05 มิ.ย. 2563
1091/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสอบข้อเขียน (ภาค ข) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 05 มิ.ย. 2563
1090/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการกำกับการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบ "CMRU-TEP" ประจำปีงบประมาณ 2563 05 มิ.ย. 2563
1088/2563 ยกเลิกกรรมการตรวจรับพัสดุเฉพาะรายและแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม รายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05 มิ.ย. 2563
1087/2563 ยกเลิกกรรมการตรวจรับพัสดุเฉพาะรายและแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม รายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 05 มิ.ย. 2563
1086/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 05 มิ.ย. 2563
1085/2563 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 05 มิ.ย. 2563
1084/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-14 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดี) 05 มิ.ย. 2563
1083/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7,13-14,20-21,28-29 มิ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 04 มิ.ย. 2563
1082/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-8 มิ.ย. 63 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาศัยกภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นเครือข่ายดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น) 04 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95] 96 [97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]