ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
332/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 63 อุทยานแห่ชาติขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (โครงการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563) 24 ม.ค. 2563
331/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ก.พ. 63 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทำวิจัยออนไลน์ 4.0 ผ่าน Smart Phone) 24 ม.ค. 2563
330/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.พ. 63 ห้องสัมมนา R3420 ชั้น 4 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 มหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหัวข้อความสัมพันธ์ของระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) กับการบริการภาคพื้น (Ground Handling) ตามแนวทางเอกสาร ICAO ฉบับล่าสุด) 24 ม.ค. 2563
329/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-27 ม.ค. 63 บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร (รับรางวัลในการประกวดผลงานโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) 24 ม.ค. 2563
328/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 63 และวันที่ 24-26 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหอบรักจากพี่สู่น้อง ประจำปี พ.ศ. 2563) 23 ม.ค. 2563
327/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 23-24 ม.ค. 63 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 23 ม.ค. 2563
326/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28,31 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 23 ม.ค. 2563
325/2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในฐานะเจ้าภาพร่วมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563 23 ม.ค. 2563
324/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน ครั้งที่ 6 23 ม.ค. 2563
323/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27,30,31 ม.ค. 63 และวันที่ 6,14 ก.พ. 63 จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 23 ม.ค. 2563
322/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 11-13 ก.พ. 63 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 23 ม.ค. 2563
321/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 23 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการฯ) 23 ม.ค. 2563
320/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 28 ม.ค. 63 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร (ประชุม) 23 ม.ค. 2563
319/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2563
318/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกัญชา 23 ม.ค. 2563
317/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3,6,7 ก.พ. 63 จังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร และพัทยา (นิเทศ) 23 ม.ค. 2563
316/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,30 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ม.ค. 2563
314/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ม.ค. 2563
313/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร (วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้วิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 23 ม.ค. 2563
312/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ก.พ. 63 ห้องออดิทอเรียม 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี (นำเสนอบทความและร่วมประชุมวิชาการฯ) 23 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125] 126 [127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]