ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
245/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการจ้างก่อสร้างฯ) 17 ม.ค. 2563
244/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 63 ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (ประชุมฯ) 17 ม.ค. 2563
243/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร Digital Disruptive) 17 ม.ค. 2563
242/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,22,23,28,29 ม.ค. 63 และวันที่ 5 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ม.ค. 2563
241/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ม.ค. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ประชุมและจัดส่งเอกสารฯ) 17 ม.ค. 2563
240/2563 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 17 ม.ค. 2563
239/2563 แก้ไขคำสั่ง 17 ม.ค. 2563
238/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับค่าจ้างตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ก) (1) (1.2) และ (1.3) 17 ม.ค. 2563
237/2563 แก้ไขคำสั่ง 17 ม.ค. 2563
236/2563 การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 17 ม.ค. 2563
235/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน 17 ม.ค. 2563
234/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 63 โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน) 17 ม.ค. 2563
233/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18,22 ม.ค. 63 หมู่บ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการด้านศิลปวัมนธรรมกับการเรียนการสอน) 17 ม.ค. 2563
232/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1-2 ก.พ. 63 จังหวัดสุโขทัย (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 17 ม.ค. 2563
231/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563) 17 ม.ค. 2563
230/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงการวิจัยฯ) 17 ม.ค. 2563
229/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 63 โรงเรียนสอนภาษา ออล อีล ยูนิเวอร์ส จังหวัดบุรีรัมย์ (เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอนในโครงการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืนเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย) 17 ม.ค. 2563
228/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ม.ค. 63 โรงแรมฮิโนกิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 17 ม.ค. 2563
227/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 17 ม.ค. 2563
226/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 63 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีงบลงทุนและเงินอุดหนุนทั่วไป) 17 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129] 130 [131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]