ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1902/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนฯ) 19 ส.ค. 2563
1901/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 63 จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก (ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563 และเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฯ) 19 ส.ค. 2563
1900/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21-22 ก.ย. 63 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เข้าหารือการดำเนินงานการทำโครงการวิจัยร่วมกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว GSTM) 19 ส.ค. 2563
1899/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนาเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: ภาคเหนือ) 19 ส.ค. 2563
1898/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 ก.ย. 63 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงงบประมาณ) 19 ส.ค. 2563
1897/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,26,29,31 ส.ค. 63 และวันที่ 2 ก.ย. 63 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาชุมชนป่าตุ้มดอนสู่การเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน) 19 ส.ค. 2563
1893/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 18 ส.ค. 2563
1892/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6,20 ต.ค. 63 และวันที่ 3 พ.ย. 63 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง และโรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ส.ค. 2563
1891/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 63 และวันที่ 3,24 ก.ย. 63 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ส.ค. 2563
1889/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,28 ส.ค. 63 อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 18 ส.ค. 2563
1888/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 ก.ย. 63 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fake News Fighter: การส้รางเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม) 18 ส.ค. 2563
1887/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ส.ค. 63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 18 ส.ค. 2563
1886/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการโครงการจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าหลักวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา) 18 ส.ค. 2563
1885/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ส.ค. 63 เขาค้อไฮแลนด์รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2563) 18 ส.ค. 2563
1884/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 18 ส.ค. 2563
1883/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 18 ส.ค. 2563
1882/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 63 สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ของโรงเรียนเทศบาลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่) 18 ส.ค. 2563
1881/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 20-21 ส.ค. 63 ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2563) 18 ส.ค. 2563
1878/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ส.ค. 63 ห้องประชุมกรรมาธิการ (ส.ว.) มหายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 17 ส.ค. 2563
1877/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-24 ส.ค. 63 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7-11 พื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง สภาวะปัญหาที่ดินกับสถานภาพการจัดการที่ดินของชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 17 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] 61 [62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]