ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2806/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 พ.ย. 63 ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะโกศล กรุงเทพมหานคร (ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย) 21 พ.ย. 2563
2805/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ย. 63 สุขสถาน ณ ลำพูน จังหวัดลำพูน (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน) 21 พ.ย. 2563
2804/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 พ.ย. 63 สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) 21 พ.ย. 2563
2803/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 พ.ย. 63 สมาคมพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรุงเทพมหานคร (ประชุม MOU เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) 21 พ.ย. 2563
2802/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 พ.ย. 63 ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2/2563) 21 พ.ย. 2563
2801/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-19 ธ.ค. 63 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี (โครงการเสวนากับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน) 21 พ.ย. 2563
2800/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25-28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี (โครงการศิลปะการแสดงวิชาการ ครั้งที่ 3 มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย) 21 พ.ย. 2563
2797/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-22,29 พ.ย. 63 และวันที่ 13,19,20 ธ.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเตาอินทขิลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 18 พ.ย. 2563
2796/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 พ.ย. 63 โรงแรมฟูรามา เชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร ปี 2563 ธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาเช่า) 18 พ.ย. 2563
2795/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 พ.ย. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการวิจัยการสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อบูรณาการกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน) 18 พ.ย. 2563
2794/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22,29 พ.ย. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืน) 18 พ.ย. 2563
2793/2563 ให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ 23-29 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กิจกรรมสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ) 18 พ.ย. 2563
2792/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ย. 63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาว เบฟเวอเรจ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินการให้คำปรึกษาฯ) 18 พ.ย. 2563
2791/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22,27-28 พ.ย. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัยโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน) 18 พ.ย. 2563
2790/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20,26 พ.ย. 63 บ้านโฮ่ง ลำพูน (วิจัยโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 18 พ.ย. 2563
2789/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 พ.ย. 63 โรงเรียนแม่แจ่ม แม่แจ่ม เชียงใหม่ (โครงการบริการวิชาการสำหรับโรงเรียนในเขตภาคเหนือภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 18 พ.ย. 2563
2787/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการ งานซ่อมอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและอาคารเรือนประทับ ศูนย์แม่ริม 17 พ.ย. 2563
2786/2563 แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ 17 พ.ย. 2563
2785/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22,28-29 พ.ย. 63 บ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการหลักสูตรการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย บ้านป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 17 พ.ย. 2563
2783/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2564 17 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]