ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1810/2563 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) 10 ส.ค. 2563
1809/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค. 63 เมือง ลำพูน (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1808/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค.-22 ก.ย. 63 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1807/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค.-22 ก.ย. 63 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1806/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค.,3,24 ก.ย. 63 สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1805/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค.,3,24 ก.ย. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1804/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค.,3,24 ก.ย. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1803/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 ส.ค.,3,24 ก.ย. 63 เมือง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1802/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค.-7 ต.ค. 63 สารภี สันป่าตอง สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1801/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ส.ค.-7 ต.ค. 63 สันป่าตอง เมือง สันกำแพง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1800/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-28 ส.ค. 63 ดอยหล่อ เมือง สันป่าตอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1799/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 ส.ค. 63 ปิยโปฎกธรรมสถาน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ร่วมหารือการบริการวิชาการในหัวข้อ การจัดทำหนังสือธรรมะโดยใช้ภาษาต่างประเทศ) 10 ส.ค. 2563
1798/2563 ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 4380/2561 10 ส.ค. 2563
1797/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ก.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมสัมมนาหลักสูตรเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหมาย) 10 ส.ค. 2563
1796/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ส.ค. 63 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่) 10 ส.ค. 2563
1795/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,26 ส.ค. 63 ที่ทำการชุมชนบ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มผ้าทอมือปกาเกอะญอ บ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่) 10 ส.ค. 2563
1794/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-17 ส.ค. 63 โรงแรมดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อบรมหลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2) 10 ส.ค. 2563
1793/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2563
1792/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ส.ค. 63 และวันที่ 3,10,17 ก.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 10 ส.ค. 2563
1791/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 10 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] 65 [66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]