ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2015/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 63 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเครือข่ายทางมรดกศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ จาก ลี้ ถึง ลอง: การค้นพบทางโบราณโลหะวิทยาเรื่องเหล็กในดินแดนล้านนา) 27 ส.ค. 2563
2014/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 10-11 ก.ย. 63 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562) 27 ส.ค. 2563
2013/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ก.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการ การศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนในระบบออนไลน์ online database) 27 ส.ค. 2563
2012/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 27-28 ส.ค. 63 (ผู้อำนวยการลากิจส่วนตัว) 27 ส.ค. 2563
2011/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,6-7,9,12 ก.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 27 ส.ค. 2563
2010/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-30 ส.ค. 63 และวันที่ 4-6 ก.ย. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน) 27 ส.ค. 2563
2009/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.ย. 63 และวันที่ 17 ต.ค. 63 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 27 ส.ค. 2563
2008/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3,4,10 ก.ย. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 27 ส.ค. 2563
2007/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13 ก.ย. 63 บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการติดตามประเมินความสำเร็จของโครงการฯ) 27 ส.ค. 2563
2006/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้พืชสมุนไพรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน) 27 ส.ค. 2563
2004/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 ส.ค. 2563
2003/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 27 ส.ค. 2563
2001/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 26 ส.ค. 63 ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (วิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 26 ส.ค. 2563
2000/2563 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 26 ส.ค. 2563
1999/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 63 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โมร็อค เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยาดี สมรรถนะสูง ผลประเมินดีเด่น ผ่านเกณฑ์วิสัยทัศน์ รู้แน่นชัดจากงานเป็นทีม) 26 ส.ค. 2563
1998/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ส.ค. 63 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โมร็อค เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรสายวิชาการโดยการใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาชีพ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร) 26 ส.ค. 2563
1997/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 63 โรงแรมที เค พาเลส แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันการผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 2) 26 ส.ค. 2563
1996/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 26 ส.ค. 2563
1995/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ส.ค. 63 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 7) 26 ส.ค. 2563
1994/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-19 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้ช่วยงานสนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 26 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 56 [57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]