ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
378/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) 28 ม.ค. 2563
377/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ศูนย์แม่ริม 28 ม.ค. 2563
376/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563 28 ม.ค. 2563
375/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 ม.ค. 2563
374/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 ห้อง 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รับฟังการนำเสนอเอกสารวิชาการของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10) 28 ม.ค. 2563
373/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 63 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ จังหวัดเชียงใหม่ (จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3) 28 ม.ค. 2563
372/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 2-5 ก.พ. 63 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและภาควิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (ทัศนศึกษา โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นครูปฐมวัย) 28 ม.ค. 2563
371/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 63 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 28 ม.ค. 2563
370/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 28 ม.ค. 2563
367/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค.-1 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 27 ม.ค. 2563
366/2563 แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 27 ม.ค. 2563
365/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 3-4 ก.พ. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ฝึกปฏิบัติการภาคสนามฯ) 27 ม.ค. 2563
364/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 ม.ค. 63 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563) 27 ม.ค. 2563
363/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 63 และวันที่ 20-21,28-29 ก.พ. 63 องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารต้นทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ชุมชนป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 27 ม.ค. 2563
362/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 ก.พ. 63 ภาควิชาศิลปและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 27 ม.ค. 2563
361/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 30-31 ม.ค. 63 โรงแรม A-one The Royal cruise (พัทยา) จังหวัดชลบุรี (เข้าร่วมกิจกรรม workshop on Developing International Project and Enhancing Communication & Net work Skill) 27 ม.ค. 2563
360/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 27 ม.ค. 2563
359/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 27 ม.ค. 2563
358/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8,9 ก.พ. 63 ป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์และวิถีชุมชน) 27 ม.ค. 2563
357/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2563) 27 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] 124 [125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]