ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
565/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 17 ก.พ. - 19 มี.ค. 63 ประเทศญี่ปุ่น (อบรมฯ) 15 ก.พ. 2563
564/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.พ. 63 ห้องประชุมคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ ราชปรารภ กรุงเทพมหานคร (ประชุมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานโครงการฯ) 15 ก.พ. 2563
563/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน (ฝึกอบรมหลักสูตรขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs) 15 ก.พ. 2563
562/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-21 ก.พ. 63 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ (อบรมการขอวีซ่าในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวในประเทศไทย) 15 ก.พ. 2563
558/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ก.พ. 63 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กบ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 14 ก.พ. 2563
557/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ก.พ. 63 ห้องประชุม 66501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (อาคาร 66) มาหวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบความคิดและตัวชี้วัดตามทฤษฎีองค์ประกอบแววความเป็นครู) 14 ก.พ. 2563
556/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563) 14 ก.พ. 2563
555/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-21 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สังเกตการณ์การจัดเตรียมงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE2020) 14 ก.พ. 2563
554/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ก.พ. 63 โรงเรียนบ้านห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม) 14 ก.พ. 2563
553/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ก.พ. 63 ห้อง E4 A709 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 14 ก.พ. 2563
552/2563 ให้บุคลการและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ก.พ. 63 โรงเรียนปงแม่ลอย อำเภอแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสถาปัตย์ปันใจให้น้อง) 14 ก.พ. 2563
549/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (ให้บริการนักศึกษา) 17 ก.พ. 2563
548/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ก.พ. 63 ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เตรียมการจัดงานเสวนาฯ) 13 ก.พ. 2563
547/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 ก.พ. 63 ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ร่วมงานเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม) 13 ก.พ. 2563
546/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 63 ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563) 13 ก.พ. 2563
545/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ (แข่งขันกีฬาไพ่คำกลอนภาษาญี่ปุ่น) 13 ก.พ. 2563
544/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 13 ก.พ. 2563
543/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10-14 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (โครงกา รแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์เครือข่ายผู้นำนักศึกษายุค Thailand 4.0 ระหว่างอุดมศึกษา) 13 ก.พ. 2563
542/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เป็นวิทยากรฯ) 13 ก.พ. 2563
541/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.พ. 63 ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและสถาบันสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) 13 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115] 116 [117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]