ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
842/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มี.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์พระราชาเรื่อง โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (otop) ด้วยงานสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 17 มี.ค. 2563
841/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มี.ค. 63 และวันที่ 25-28 เม.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์พระราชาเรื่อง โครงการไม้ไผ่เพื่อการใช้ผลิตเครื่องเรือน "กองแหะ" อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 17 มี.ค. 2563
840/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22,28 มี.ค. - 1 พ.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแผก บ้านโป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 17 มี.ค. 2563
836/2563 "แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563" 16 มี.ค. 2563
835/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มี.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 16 มี.ค. 2563
834/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 16 มี.ค. 2563
833/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18 มี.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้สมุนไพรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน) 16 มี.ค. 2563
832/2563 "แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 " 16 มี.ค. 2563
831/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 63 พื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ของโครงการการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 16 มี.ค. 2563
830/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-5 เม.ย. 63 พื้นที่ตำบลปางหมู ตำบลห้วยผา ตำบลจองคำ ตำบลผาบ่อง และตำบลใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ของโครงการปราชญ์แห่งแม่ฮ่องสอนปี 2: การจัดการความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจัดทำหนังสือปราชญ์แห่งแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562-2563) 16 มี.ค. 2563
827/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 มี.ค. 63 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมและอบรมฯ) 13 มี.ค. 2563
826/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มี.ค. 63 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (ประชุมเครือข่ายฯ) 13 มี.ค. 2563
825/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18-19 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจเยี่ยมราชการฯ) 13 มี.ค. 2563
824/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 63 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชพัผสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูล) 13 มี.ค. 2563
823/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-22 มี.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อการย้อมสีธรรมชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 13 มี.ค. 2563
822/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-22 มี.ค. 63 16-22 มี.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านหญ้าเป็นยาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 13 มี.ค. 2563
821/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-25 มี.ค. 63 และวันที่ 16-20 เม.ย. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีเสมือนในพื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 13 มี.ค. 2563
820/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-18,14-15,29-31 มี.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือนของชุมชนเชิงพาณิชย์) 13 มี.ค. 2563
819/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14,15,16,17,18 มี.ค. 63 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาศัยกภาพเยาวชนผู้นำชุมชนกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 13 มี.ค. 2563
818/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16,19-20,23-24 มี.ค. 63 วันที่ 10-11,17-18,25-26 มิ.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาระบบบทเรียนออนไลน์พร้อมสื่อประสมเรื่อง กล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์ประจำศูนย์แม่ฮ่องสอน) 13 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 105 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]