ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1922/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19,21 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่จัดประชุมในโครงการการพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 19 ส.ค. 2563
1921/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการปรับวุฒิและให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 19 ส.ค. 2563
1920/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการปรับวุฒิและให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ 19 ส.ค. 2563
1919/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 19 ส.ค. 2563
1918/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (พรรษกร ชาตรีภิญโญ) 19 ส.ค. 2563
1917/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ (วรมรรณ นามวงศ์) 19 ส.ค. 2563
1916/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (กฤษณะ สุยะอ้าย) 19 ส.ค. 2563
1915/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (โสภิตา ถาวร) 19 ส.ค. 2563
1914/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (ณัฐวุฒิ ลือดี) 19 ส.ค. 2563
1913/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19 ส.ค. 2563
1912/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 19 ส.ค. 2563
1911/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 ส.ค. 63 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรบริการวิชาการการอบรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยบอร์ด KidBright) 19 ส.ค. 2563
1910/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 63 วันที่ 21 ก.ย. 63 และวันที่ 19 ต.ค. 63 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ส.ค. 2563
1909/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติและภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ศูนย์แม่ริม 19 ส.ค. 2563
1908/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ศูนย์แม่ริม 19 ส.ค. 2563
1907/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 ส.ค. 63 ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการปฐมนิเทศฯ) 19 ส.ค. 2563
1906/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7-12 ก.ย. 63 ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย รุ่นที่ 1/2563) 19 ส.ค. 2563
1905/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-7 ก.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 19 ส.ค. 2563
1904/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวัน และทุนค่ารถโดยสาร ประจำปีการศึกษา 2563 19 ส.ค. 2563
1903/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวาระพิเศษ) 19 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] 60 [61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]