ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1700/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-15 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา) 02 ส.ค. 2563
1699/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-30 ส.ค. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัย) 01 ส.ค. 2563
1698/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5-6 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ (ประชุมสมาชิกสภาศิลปะและวัฒนธรรม) 01 ส.ค. 2563
1697/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 63 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมือง ลำพูน (เป็นวิทยากรหัวข้อ มอญ ลำพูน มาจากไหน) 01 ส.ค. 2563
1696/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-5 ส.ค. 63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ (เสวนาการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 01 ส.ค. 2563
1695/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ส.ค. 63 หางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน (วิจัย) 01 ส.ค. 2563
1694/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 63 โรงเรียนแม่วินสามัคคี แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการจัดทำและติดตั้งระบบอัจฉริยะเพื่อตรวจวัดฝุ่นควัน) 01 ส.ค. 2563
1693/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ส.ค. 63 พร้าว เชียงใหม่ (วิจัย) 01 ส.ค. 2563
1692/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ส.ค. 63 สันป่าตอง จอมทอง เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ส.ค. 2563
1691/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-19 ส.ค. 63 แม่ริม เมือง แม่แตง สันทราย เชียงใหม่ (นิเทศ) 01 ส.ค. 2563
1690/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6-9 ส.ค. 63 แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัย) 01 ส.ค. 2563
1689/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,25 ส.ค. 63 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย) 01 ส.ค. 2563
1688/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 ส.ค. 63 แม่ฮ่องสอน (โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)) 01 ส.ค. 2563
1687/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-11 ส.ค. 63 โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ สงขลา (ประชุมวางแผนการจัดงาน NCMAPE 2021) 01 ส.ค. 2563
1686/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 1 ส.ค. 63 บ้านสะลวงใน แม่ริม เชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม) 01 ส.ค. 2563
1685/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 63 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์) 01 ส.ค. 2563
1684/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ส.ค. 63 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 01 ส.ค. 2563
1683/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-3,5-7 ส.ค. 63 แม่วาง เชียงใหม่ (วิจัย) 01 ส.ค. 2563
1682/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาออกจากงาน 31 ก.ค. 2563
1681/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 31 ก.ค. 63 หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ (สัมมนาประวัติศาสตร์โบราณคดี เวียงท่ากาน) 31 ก.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69] 70 [71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]