ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
766/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 มี.ค. 63 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางการสอบ) 06 มี.ค. 2563
764/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) 06 มี.ค. 2563
763/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9-12 และ 10-11 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา) 06 มี.ค. 2563
762/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 มี.ค. 2563
761/2563 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06 มี.ค. 2563
758/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ 05 มี.ค. 2563
757/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 05 มี.ค. 2563
756/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 มี.ค. 63 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองกลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 05 มี.ค. 2563
755/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 มี.ค. 63 ห้องประชุมศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาพระราชวัง กรุงเทพมหานคร (ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.) 05 มี.ค. 2563
754/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9 มี.ค. 63 วันที่ 9-10 มี.ค. 63 และวันที่ 9-11 มี.ค. 63 จังหวัดระยอง (ประชุมพัฒนาแนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม) 05 มี.ค. 2563
753/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 63 ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสัมมนาต่อยอดธุรกิจ SME ไทยก้าวทัน E-commerce) 05 มี.ค. 2563
752/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร และสหกิจศึกษาให้กับผู้บริหารบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 05 มี.ค. 2563
751/2563 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 05 มี.ค. 2563
750/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14 มี.ค. 63 ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำต้น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทน้ำต้น) 05 มี.ค. 2563
748/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 มี.ค. 63 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร (เข้าฟังบรรยายพิเศษ Venice: Heritage Under Threat) 05 มี.ค. 2563
747/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 มี.ค. 63 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเรื่อง ล้านนาข้ามพรมแดน)) 05 มี.ค. 2563
743/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 63 สวนสวรรค์ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 04 มี.ค. 2563
742/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-17 มี.ค. 63 จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดกำแพงเพชร (โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน) 04 มี.ค. 2563
741/2563 ใหบุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 04 มี.ค. 2563
740/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 มี.ค. 63 (ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ AIC) 04 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]