ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1854/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,22 ส.ค. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการเกิดอุบัติเหตุ) 15 ส.ค. 2563
1853/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ส.ค. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการเกิดอุบัติเหตุ) 15 ส.ค. 2563
1852/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 63 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการเกิดอุบัติเหตุ) 15 ส.ค. 2563
1851/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-26 ส.ค. 63 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แม่ฮ่องสอน (เป็นวิทยากรอบรมกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) 15 ส.ค. 2563
1850/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16,23,30 ส.ค.,6 ก.ย. 63 ชุมชนบ้านโป่งสมิ แม่วาง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสมิด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 15 ส.ค. 2563
1849/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-18 ส.ค. 63 โรงเรียนวันครู 2502 เมือง มหาสารคาม (นิเทศ) 15 ส.ค. 2563
1848/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 63 ชุมชนป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (วิจัยการพัฒนาระบบบัญชีธุรกิจชุมชนในชุมชนป่าสักงาม) 14 ส.ค. 2563
1847/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 63 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ (โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 14 ส.ค. 2563
1846/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 63 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เชียงดาว เชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการอบรมการประยุกต์ใช้งาน Arduino Board ทางด้าน lot) 14 ส.ค. 2563
1845/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15,22 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาภาษาเชิงปฏิบัติการและสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์จิตอาสา) 14 ส.ค. 2563
1844/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-23 ส.ค. 63 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาโฮมสเตย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสตรีบ้านโป่ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 14 ส.ค. 2563
1843/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ส.ค. 63 ห้องประชุมเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม บี-ซี ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563) 14 ส.ค. 2563
1842/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 ส.ค. 2563
1839/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ (วิทยากรการวิเคราะห์หน่วยการเรียนและการเขียนแผนจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน) 14 ส.ค. 2563
1838/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 63 แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน (โครงการรูปแบบการถ่ายทอดอาชีพทำปานซอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 14 ส.ค. 2563
1837/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16,22-23,29-30 ส.ค. 63 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (โครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 14 ส.ค. 2563
1836/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ส.ค. 63 ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร (รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น) 13 ส.ค. 2563
1835/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ส.ค. 63 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร (เข้ารับการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์) 13 ส.ค. 2563
1834/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16,28-29 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนา ด้วยนวัตกรรม (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน และลำปาง) ปีงบประมาณ 2563) 13 ส.ค. 2563
1833/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ส.ค. 63 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ (โครงการพัฒนาทักษะวิชาการการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21) 13 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 63 [64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]