ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
967/2563 แต่งตั้งหัวหน้างานในสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 27 เม.ย. 2563
966/2563 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของที่ประชุมผู้บริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 24 เม.ย. 2563
965/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกัญชา 23 เม.ย. 2563
964/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงแบบรูปรายการอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2563
963/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบ สำหรับการจ้างออกแบบขุดลอกสระเก็บน้ำ จำนวน 4 สระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2563
960/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 22 เม.ย. 2563
959/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) 22 เม.ย. 2563
958/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 63 (ดูแลต้นไม้และเลี้ยงสัตว์) 21 เม.ย. 2563
957/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบขนส่งเพื่อให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระหว่างพื้นที่เวียงบัว และพื้นที่ศูนย์แม่ริม 21 เม.ย. 2563
952/2563 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (ศิริพร เขียวบุตร/ธวัชชัย สืบเมือง/เกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ/เอกลักษณ์ ทองปัน) 20 เม.ย. 2563
950/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มี.ค. 63 ห้องประชมุที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากรในการประชุม) 17 เม.ย. 2563
949/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2563
946/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 16 เม.ย. 2563
944/2563 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย 15 เม.ย. 2563
943/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าเช่า รายละเอียดและเงื่อนไขการดำเนินการเปิดร้านจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน 15 เม.ย. 2563
942/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อภายในประเทศกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 12 เม.ย. 2563
941/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3360/2559 เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 14 เม.ย. 2563
940/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 1478/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา 14 เม.ย. 2563
939/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 14 เม.ย. 2563
938/2563 แต่งตั้งกรรมการประมวลผลคะแนนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา และรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 13 เม.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]