ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
3260/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23,25 ธ.ค. 63 วันที่ 20,22 ม.ค. 64 และวันที่ 17,19 ก.พ. 64 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 23 ธ.ค. 2563
3259/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 23 ธ.ค. 2563
3258/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะน้ำดื่ม จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 ธ.ค. 2563
3257/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 23 ธ.ค. 2563
3256/2563 เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อใช้สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์แม่ริม 23 ธ.ค. 2563
3255/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ธ.ค. 63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน) 23 ธ.ค. 2563
3254/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 63 และวันที่ 1-3 ม.ค. 64 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 ธ.ค. 2563
3251/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ธ.ค. 63 วันที่ 19 ม.ค. 64 และวันที่ 16 ก.พ. 64 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2563
3250/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ธ.ค. 63 ห้องประชุมชั้น 35 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานการสร้าง พัฒนาและกลั่นกรองเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ครั้งที่ 2-4) 22 ธ.ค. 2563
3249/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,24 ธ.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2563
3248/2563 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 22 ธ.ค. 2563
3245/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-8,13,14-15 ม.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 22 ธ.ค. 2563
3244/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 ธ.ค. 2563
3243/2563 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 ธ.ค. 2563
3242/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24,25,30 ธ.ค. 63 ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2563
3241/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ธ.ค. 63 วันที่ 5,12 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 22 ธ.ค. 2563
3240/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ธ.ค. 63 ตำบลป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมแก่ชาวบ้านชุมชนเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน) 22 ธ.ค. 2563
3237/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ธ.ค. 63 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ) 21 ธ.ค. 2563
3236/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22,25,29 ธ.ค. 63 และวันที่ 22,27 ม.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 21 ธ.ค. 2563
3235/2563 แต่งตั้งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการเรื่อง “การวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาทางวัฒนธรรมไทใหญ่ โดยใช้หนังสือภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นฐาน” 21 ธ.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]