ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2762/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16-18,17-18 และวันที่ 16-20 พ.ย. 63 หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ) 16 พ.ย. 2563
2761/2563 มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 16 พ.ย. 2563
2760/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 13 พ.ย. 63 ห้อง Magic 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 13 พ.ย. 2563
2759/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 พ.ย. 63 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit - PMU 13 พ.ย. 2563
2758/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-15,21-22 พ.ย. 63 จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ และอุตรดิตถ์ (เป็นอาจารย์พิเศษสอนเสริมชุดวิชาไทยศึกษา) 13 พ.ย. 2563
2757/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ย. 63 ห้องประชุม 3501 ชั้น 35 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) 13 พ.ย. 2563
2756/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 13 พ.ย. 2563
2755/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 พ.ย. 63 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน (จัดกิจกรรมให้บริการความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์) 12 พ.ย. 2563
2754/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13 พ.ย. 63 ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอโครงการวิจัย กรอบวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564) 12 พ.ย. 2563
2753/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 12 พ.ย. 2563
2752/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 14-15 พ.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการผลิตลำไยนอกฤดู) 12 พ.ย. 2563
2751/2563 อนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนลาออกจากงาน 12 พ.ย. 2563
2750/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ (ประชุมคณะทำงาน C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4/2563) 11 พ.ย. 2563
2749/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (กิจกรรม MFU Innovation Day 2020 และกิจกรรม Kickoff Food Makerspace) 11 พ.ย. 2563
2748/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11 พ.ย. 63 ห้องประชุมนันทา 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมกลุ่มย่อย Focus Group) 11 พ.ย. 2563
2747/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 11 พ.ย. 2563
2746/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11 พ.ย. 2563
2745/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 พ.ย. 63 จังหวัดเชียงราย 11 พ.ย. 2563
2744/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-27 พ.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรวจสอบหน่วยรับตรวจวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตแม่ฮ่องสอน และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 11 พ.ย. 2563
2743/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 พ.ย. 63 ห้องประชุม 18C ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร (ประชุมนำเสนอสรุปตัวชี้วัดการลดความเหลื่อมล้ำ 7 มิติ) 11 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 26 [27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]