ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2506/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 ต.ค. 2563
2505/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 19 ต.ค. 2563
2504/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ต.ค. 63 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ประชุมโครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19) 19 ต.ค. 2563
2503/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22,25-27 ต.ค. 63 บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาวิถีสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 19 ต.ค. 2563
2502/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-4 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมฯ) 19 ต.ค. 2563
2501/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 19 ต.ค. 2563
2500/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 63 ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยกลุ่มภาคเหนือเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยปีที่ 2) 19 ต.ค. 2563
2499/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการซึ่งลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19 ต.ค. 2563
2498/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 19 ต.ค. 2563
2494/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 พ.ย. 63 โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1) 18 ต.ค. 2563
2493/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6 พ.ย. 63 โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นำเสนอผลงานวิจัย) 18 ต.ค. 2563
2492/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (นิเทศ) 18 ต.ค. 2563
2491/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ต.ค. 63 ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (เสวนา พลิกฟื้นวิกฤตนมไทยให้เป็นโอกาสได้อย่างไรหลังปี 2568) 18 ต.ค. 2563
2490/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ต.ค. 63 จังหวัดสกลนคร (ศึกษาดูงานด้านการศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพร และกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์) 18 ต.ค. 2563
2489/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-29 ต.ค. 63 ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครนายก (ประชุมฯ) 18 ต.ค. 2563
2488/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-31 ต.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์พระราชา เรื่องการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านงานจักสานไม้ไผ่ขด บ้านโป่งสมิต อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 18 ต.ค. 2563
2487/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ต.ค. 63 โรงแรมแกนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ) 18 ต.ค. 2563
2486/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 15-19 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยศรีสะเกษ) 18 ต.ค. 2563
2485/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 12-14 พ.ย. 63 อาคาร SC3 ห้องบรรยาย 413 และห้องบรรยาย 409 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี (โครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความทางเศรษฐศาสตร์) 18 ต.ค. 2563
2484/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ต.ค. 63 พื้นที่ลุ่มน้ำวางตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ (เก็บรวมรวมข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มแม่น้ำวางตอนบน) 16 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 36 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]