ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
739/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-27 มี.ค. 63 ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 04 มี.ค. 2563
738/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 มี.ค. 63 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ร่วมพิชิตการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3) 04 มี.ค. 2563
737/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย (อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563) 04 มี.ค. 2563
736/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-10 มี.ค. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเปิดกล่องชอล์กพัฒนาชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 04 มี.ค. 2563
733/2563 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาการจัดการ 03 มี.ค. 2563
732/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 มี.ค. 63 สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง โรงไฟฟ้าชีวภาพแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 03 มี.ค. 2563
731/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มี.ค. 63 อาคารคุรุร่มสัก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) 03 มี.ค. 2563
730/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 03 มี.ค. 2563
729/2563 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) 03 มี.ค. 2563
726/2563 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อพ.สธ.มรภ.ชม.) 02 มี.ค. 2563
725/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-11 มี.ค. 63 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง (โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง) 02 มี.ค. 2563
724/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 มี.ค. 63 โรงแรมเดอะ รีเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) 02 มี.ค. 2563
723/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 มี.ค. 63 ห้องแถลงข่าว อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (ประชุมทางวิชาการ) 02 มี.ค. 2563
722/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-18 มี.ค. 63 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (เก็บข้อมูลโครงการวิจัยฯ) 02 มี.ค. 2563
721/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7-8,14-15 มี.ค. 63 พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 02 มี.ค. 2563
720/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3 มี.ค. 63 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมฯ) 02 มี.ค. 2563
719/2563 แต่งตั้งตำรวจสายตรวจดำเนินงานภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2562 02 มี.ค. 2563
718/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประจำหน่วยงานต่างๆ ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2562 02 มี.ค. 2563
717/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ฤดูร้อน/2562 02 มี.ค. 2563
716/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 มี.ค. 63 โรงแรมทีเคพาเลช (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพฯ (ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ครั้งที่ 2) 01 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108] 109 [110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]