ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2852/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 63 และวันที่ 1-2 ธ.ค. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการใช้พืชสมุนไพรและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน) 24 พ.ย. 2563
2851/2563 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 (ค) (4) 24 พ.ย. 2563
2848/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10) 24 พ.ย. 2563
2847/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 63 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการประชุมวิชาการ มองไปข้างหน้า หาฟ้าใส ไร้หมอกควัน) 24 พ.ย. 2563
2846/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 พ.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 24 พ.ย. 2563
2845/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 พ.ย. 63 ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (เป็นวิทยากรฯ) 24 พ.ย. 2563
2844/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ธ.ค. 63 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยา) 24 พ.ย. 2563
2843/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติและเก็บขยะบริเวณที่พักผู้ปกครองสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 24 พ.ย. 2563
2842/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 4 คัน สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 24 พ.ย. 2563
2841/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 2268/2563 24 พ.ย. 2563
2840/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเช่าเต็นท์ผ้าใบสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 24 พ.ย. 2563
2839/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต จำนวน 3 ซุ้ม สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 24 พ.ย. 2563
2838/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะจ้างประดับดอกไม้แท่นรับปริญญาบัตร ตกแต่งดอกไม้ทางขึ้นและภายในอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และตกแต่งที่ประทับรับรอง สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 24 พ.ย. 2563
2837/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 24-26 พ.ย. 63 (ผู้อำนวยการเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 24 พ.ย. 2563
2835/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-26 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 23 พ.ย. 2563
2834/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 พ.ย. 63 ห้องประชุมโรงแรม KS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 23 พ.ย. 2563
2833/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-29 พ.ย. 63 อาคารพลศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอล) 23 พ.ย. 2563
2832/2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 2-3 ธ.ค. 63 (ประชุมนานาชาติฯ) 23 พ.ย. 2563
2831/2563 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23 พ.ย. 2563
2830/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบัณฑิตานุสรณ์ ปี พ.ศ. 2563 23 พ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]