ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
205/2563 เปลี่ยนแปลงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 ม.ค. 2563
204/2563 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 ม.ค. 2563
203/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 15-21 ม.ค. 63 (ผู้อำนวยการลาพักผ่อน) 15 ม.ค. 2563
202/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ม.ค. 63 แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ - ศรีสัชนาลัย) 15 ม.ค. 2563
201/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 มี.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 15 ม.ค. 2563
200/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22 ม.ค. 63 มิตรไมตรีฟาร์ม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (นิเทศ) 15 ม.ค. 2563
199/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 63 จังหวัดอุบลราชธานี (ประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 15 ม.ค. 2563
198/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 63 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 15 ม.ค. 2563
197/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ม.ค. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติและโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว) 15 ม.ค. 2563
196/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-6 ก.พ. 63 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563) 15 ม.ค. 2563
195/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร Digital Disruptive) 15 ม.ค. 2563
194/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร Digital Disruptive) 15 ม.ค. 2563
193/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ม.ค. 63 บริษัท ยูเนี่ยนเฟรซ (2003) จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 15 ม.ค. 2563
192/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 63 ศูนย์สอบโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบในการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสฯ) 15 ม.ค. 2563
191/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,13 ม.ค. 63 (จัดงานข่วงพญาราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์) ประจำปี 2563) 14 ม.ค. 2563
190/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,15,21,22,29 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 14 ม.ค. 2563
189/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,27 ม.ค. 63 จังหวัดตากและจังหวัดแพร่ (นิเทศ) 14 ม.ค. 2563
188/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-21 ม.ค. 63 โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลท่าตาล อำเภอกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสานสัมพันธ์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 8 ราชภัฏภาคเหนือ) 14 ม.ค. 2563
187/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17-19 ม.ค. 63 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ วัดแม่ของ ปาย แม่ฮ่องสอน (โครงการฝึกทักษะงานโลหะประดิษฐ์ และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) 14 ม.ค. 2563
186/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ม.ค. 63 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมนวัตกรรมทางการประถมศึกษาในงานประถมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ครูประถมเติบโตตามวิถี THAILAND 4.0) 14 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131] 132 [133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]