ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
97/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 08 ม.ค. 2563
96/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 8-11 ม.ค. 63 08 ม.ค. 2563
95/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ม.ค. 63 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมฯ) 08 ม.ค. 2563
94/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ม.ค. 63 และวันที่ 10,24 ก.พ. 63 จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
93/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
92/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 ม.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของภาคเหนือ) 08 ม.ค. 2563
91/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ม.ค. 63 พื้นที่พระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านโป่งสมิ อำเภอแม่วาง รวมถึงอำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 08 ม.ค. 2563
90/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,17,23,28,31 ม.ค. 63 และวันที่ 5,6,7,13,19,20 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
89/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
88/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,16,22,23 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
87/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15,16 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
86/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20,21 ม.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
85/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-11 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 08 ม.ค. 2563
84/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 08 ม.ค. 2563
83/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 08 ม.ค. 2563
82/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ม.ค. 63 หมู่บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) 08 ม.ค. 2563
81/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 08 ม.ค. 2563
79/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8-12 ม.ค. 63 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (จัดทำกำหนดแผนการดำเนินการการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ) 07 ม.ค. 2563
77/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 63 จังหวัดขอนแก่น (ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 07 ม.ค. 2563
76/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 ม.ค. 63 หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9) 07 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136] 137 [138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]