ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1222/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 19 มิ.ย. 2563
1221/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 19 มิ.ย. 2563
1220/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ 19 มิ.ย. 2563
1219/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 19 มิ.ย. 2563
1218/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับหอพักนักศึกษา หลังที่ 1 พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย. 2563
1217/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3820/2562 19 มิ.ย. 2563
1215/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 2563
1214/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 63 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานทางวิชาการฯ) 18 มิ.ย. 2563
1213/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18-19 มิ.ย. 63 ห้องประชุมจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4) 18 มิ.ย. 2563
1212/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 มิ.ย. 63 ศาลาประชาคมบ้านแม่มอญและหอประชุมโรงเรียนบ้านแม่มอญ ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เป็นวิทยากรฯ) 18 มิ.ย. 2563
1211/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21 มิ.ย. 63 ชุมชนบ้านแม่แมะ และชุมชนบ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาวิถีสุมนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 18 มิ.ย. 2563
1210/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 มิ.ย. 63 ปางช้างในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานฯ) 18 มิ.ย. 2563
1209/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 18 มิ.ย. 2563
1208/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 18 มิ.ย. 2563
1207/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) 18 มิ.ย. 2563
1206/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-21,23-25,27-29 มิ.ย. 63 และวันที่ 1-3 ก.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน) 18 มิ.ย. 2563
1205/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23,29-30 มิ.ย. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง โครงการการติดตามและประเมินผลแผนบูรณาการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 18 มิ.ย. 2563
1204/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21,26-27 มิ.ย. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อบูรณาการกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 18 มิ.ย. 2563
1203/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 23-25 มิ.ย. 63 ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด) 18 มิ.ย. 2563
1202/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 มิ.ย. 63 อาศรมแม่ขี้มูกน้อย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019) 18 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] 91 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]