ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1744/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ส.ค. 63 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยฯ) 05 ส.ค. 2563
1743/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,19 ส.ค. 63 วันที่ 16,23 ก.ย. 63 วันที่ 7,14,21,28 ต.ค. 63 และวันที่ 4,11 พ.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1742/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,19,20,26 ส.ค. 63 วันที่ 7,8,14,15,21 ต.ค. 63 และวันที่ 4,5,11,12,18 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1741/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5-7 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1740/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 6-7 ต.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1739/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17,18,24,25 ส.ค. 63 และวันที่ 5,6 ต.ค. 63 จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1738/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,7,14,19,26,28 ส.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1737/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14,21 ส.ค. 63 และวันที่ 9,16,21,30 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1736/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ส.ค. 63 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรเจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน และแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ) 05 ส.ค. 2563
1735/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23-25 ส.ค. 63 ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบเพื่อความปลอดภัยทางถนน) 05 ส.ค. 2563
1734/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร) 05 ส.ค. 2563
1733/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 63 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการจากพี่ รปศ. สู่น้องที่ห่างไกล) 05 ส.ค. 2563
1732/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14 ส.ค. 63 ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (อบรมโครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีผ่านกลุ่มรายวิชาการวิจัยดนตรี (สร้างสรรค์) 05 ส.ค. 2563
1731/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9,15-16,19,22-23,29-30 ส.ค. 63 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าจากเปลือกกาแฟของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่) 05 ส.ค. 2563
1730/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8,9,15,16 ส.ค. 63 สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง เครือข่ายทางสังคมที่สำคัญของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่) 05 ส.ค. 2563
1728/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4,5,18,19 ส.ค. 63 วันที่ 8,9 ก.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน (นิเทศ) 04 ส.ค. 2563
1727/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ส.ค. 63 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสร้างสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่) 04 ส.ค. 2563
1726/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) 04 ส.ค. 2563
1725/2563 การจ้างพนักงานประจำหอพักนักศึกษาหญิง ศูนย์เวียงบัว สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 ส.ค. 2563
1724/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 1411/2563 04 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 68 [69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]