ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
265/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21-24 ม.ค. 63 (จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น) 19 ม.ค. 2563
264/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20,21,22,28,29 ม.ค. 63 และวันที่ 3 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ม.ค. 2563
263/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ม.ค. 63 โรงเรียนบ้านสันคะยอม แม่ริม เชียงใหม่ (บริการวิชาการ) 19 ม.ค. 2563
262/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-4 เม.ย. 63 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา ชลบุรี (ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา) 19 ม.ค. 2563
261/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 28 ม.ค. 63 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตัวแทน สทศ.) 19 ม.ค. 2563
260/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 16-19 ก.พ. 63 ราชภัฏนครศรีธรรมราช (ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 19 ม.ค. 2563
259/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ม.ค. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร Digital Disruptive) 19 ม.ค. 2563
258/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 63 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่ 2) 19 ม.ค. 2563
257/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ 19 ม.ค. 2563
256/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ม.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน (ดูแลตู้สาขาโทรศัพท์) 19 ม.ค. 2563
255/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.พ. 63 ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว พิษณุโลก (ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6) 19 ม.ค. 2563
254/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 63 เทศบาลตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ (วิทยากรโครงการสร้างภูมิด้วยความรู้ ป้องกันเอดส์) 19 ม.ค. 2563
253/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ม.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ (นิเทศ) 19 ม.ค. 2563
252/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ม.ค. 63 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เชียงคำ พะเยา (เป็นวิทยากรในกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน) 19 ม.ค. 2563
251/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน 19 ม.ค. 2563
250/2563 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน และ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการบิน 19 ม.ค. 2563
249/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติ ทดสอบผู้มีความสามารถพิเศษ สอบสัมภาษณ์ผู้มีความพิการและสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (เพิ่มเติม) 18 ม.ค. 2563
248/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ม.ค. 63 โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย (งานการประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ.) 18 ม.ค. 2563
247/2563 แก้ไขคำสั่ง (เฉพาะราย) 17 ม.ค. 2563
246/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 ม.ค. 63 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง รุ่นที่ 2) 17 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128] 129 [130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]