ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1948/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 21 ส.ค. 2563
1947/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 63 ชมรมเยาวชนหมู่บ้านแม่สะป๊อกใต้ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 21 ส.ค. 2563
1946/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ส.ค. 63 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและยกร่างแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563) 21 ส.ค. 2563
1945/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 21 ส.ค. 63 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางการประเมินและเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นตัวและการปรับตัวของระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน) 21 ส.ค. 2563
1944/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 ส.ค. 63 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเทคนิคการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 21 ส.ค. 2563
1943/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25,28 ส.ค. 63 วันที่ 22,25 ก.ย. 63 และวันที่ 13,16 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 ส.ค. 2563
1942/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23,29-30 ส.ค. 63 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพและการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) 21 ส.ค. 2563
1939/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 ส.ค. 63 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 ส.ค. 2563
1935/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-24 ส.ค. 63 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและส่งเสริมการใช้เตารชีวมวลระดับชุมชน) 20 ส.ค. 2563
1934/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-22,27-29 สงค. 63 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง พัฒนาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน) 20 ส.ค. 2563
1933/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 63 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยัวะ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโลโลยีการผลิตและส่งเสริมการใช้เตาชีวมวลระดับชุมชน) 20 ส.ค. 2563
1932/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 63 หมู่ 2 บ้านแม่ตะมาน หมู่ 3 บ้านสบก๋าย และหมู่ 6 บ้านทุ่งละคร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาภาษาเชิงปฏิบัติการและสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์จิตอาสา ในตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 20 ส.ค. 2563
1931/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่จัดประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 20 ส.ค. 2563
1930/2563 ให้บุคลการเดินทางไปราชการ 23 ส.ค. 63 บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ลงพื้นที่จัดประชุมในโครงการเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาดสำหรับผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 20 ส.ค. 2563
1929/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ส.ค. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 20 ส.ค. 2563
1928/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21,24,26,28 ส.ค. 63 อำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด การพัฒนาโมเดลธุรกิจและแบรนด์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์จากส้มป่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) 20 ส.ค. 2563
1927/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ส.ค. 63 บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จัดประชุมโครงการเรื่อง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาวะในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 20 ส.ค. 2563
1926/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-4 ก.ย. 63 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 20 ส.ค. 2563
1924/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-21 ส.ค. 63 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม) 19 ส.ค. 2563
1923/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 ส.ค. 63 ห้องประชุม อบต.แม่วิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พื้นที่หมู่บ้านลุ่มแม่น้ำวางตอนล่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 19 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] 59 [60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]