ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1993/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-13 ก.ย. 63 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง (ศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7) 26 ส.ค. 2563
1992/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ส.ค. 63 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 26 ส.ค. 2563
1991/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9-12 ก.ย. 63 ห้องประชุมชั้น 1 ธนบุรี ลอดจ์ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และติดต่อราชการฯ) 26 ส.ค. 2563
1990/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16 ก.ย. 63 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร (อบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 Upgrade) 26 ส.ค. 2563
1989/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 63 พื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมประชุมสรุปแผนการจัดการขยะชุมชน ภายใต้โครงการการขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 26 ส.ค. 2563
1988/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-30 ส.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 26 ส.ค. 2563
1987/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย 26 ส.ค. 2563
1986/2563 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) 26 ส.ค. 2563
1983/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-28 ส.ค. 63 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ด้านระบบจัดการน้ำอัจฉริยะเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่) 25 ส.ค. 2563
1982/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ส.ค. 63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว) 25 ส.ค. 2563
1981/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 2-3 ก.ย. 63 วิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก (เป็นวิทยากรฯ) 25 ส.ค. 2563
1980/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29-30 ส.ค. 63 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา (Coaching and Mentoring) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาฐานสมรรถนะ) 25 ส.ค. 2563
1979/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ส.ค. - 3 ก.ย. 63 และวันที่ 5-7 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติภารกิจในการกำกับการบริหารราชการแทนอธิการบดีในการบริหารจัดการวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน) 25 ส.ค. 2563
1977/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4-7,12-13,19-20 ก.ย. 63 (ดำเนินการจัดการเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ) 24 ส.ค. 2563
1976/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 24 ส.ค. 63 (คณบดีเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและยกร่างแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563) 24 ส.ค. 2563
1975/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 24 ส.ค. 2563
1973/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ส.ค. 2563
1972/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 63 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลการรับรู้ภาพลักษณ์ของอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 24 ส.ค. 2563
1971/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7,14,21 ก.ย. 63 และวันที่ 5,12,19 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 24 ส.ค. 2563
1970/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-29 ส.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 24 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]