ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1767/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,13,17 ส.ค. 63 วันที่ 6,8,12 ต.ค. 63 และวันที่ 2,4,9 พ.ย. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ส.ค. 2563
1766/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ส.ค. 63 วันที่ 15 ก.ย. 63 และวันที่ 6 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ส.ค. 2563
1763/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 06 ส.ค. 2563
1762/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยฯ) 06 ส.ค. 2563
1761/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ส.ค. 63 และวันที่ 5-6 ก.ย. 63 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เป็นวิทยากรฯ) 06 ส.ค. 2563
1760/2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 06 ส.ค. 2563
1759/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-27 ส.ค. 63 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ (อบรมการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 2) 06 ส.ค. 2563
1758/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ส.ค. 2563
1757/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการการสอบพนักงานเพื่อเลื่อนระดับของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 06 ส.ค. 2563
1756/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-24 ส.ค. 63 จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร (โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์) 06 ส.ค. 2563
1754/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5,6,19,20,26,27 ส.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1753/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 05 ส.ค. 2563
1752/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-31 ส.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (ถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการสอนฯ) 05 ส.ค. 2563
1751/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12,26 ส.ค. 63 บ้านพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาศักยภาพระบบเกษตรสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพหุวัฒนธรรม) 05 ส.ค. 2563
1750/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5-8 ส.ค. 63 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี และการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม) 05 ส.ค. 2563
1749/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ส.ค. 63 ห้องประชุมกาสะลอง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 05 ส.ค. 2563
1748/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,20,27 ส.ค. 63 วันที่ 1,7,8,22,28,29 ต.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 05 ส.ค. 2563
1747/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8 ส.ค. 63 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือทางวิชาการ) 05 ส.ค. 2563
1746/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-23 ส.ค. 63 ชุมชนสะลวง - ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง วิถีชุมชน ความหลากหลาย และแนวทางการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 05 ส.ค. 2563
1745/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9,15,16,22 ส.ค. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 05 ส.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]