ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
870/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 498/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพระดับชำนาญการ 20 มี.ค. 2563
869/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 63 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (เป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการระบบก๊าซชีวภาพ) 20 มี.ค. 2563
866/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มี.ค. 63 ปางช้างแม่ตะมาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตรวจสอบระบบท่อน้ำและระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า) 19 มี.ค. 2563
865/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563
864/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21 มี.ค. 63 มูลนิธิสมานใจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 19 มี.ค. 2563
863/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 26 มี.ค. 63 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 19 มี.ค. 2563
862/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มี.ค. 63 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 19 มี.ค. 2563
861/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 63 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาและเผยแพร่การทำข้าวไรซ์เบอรี่ของตำบลป่าตุ้มดอน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) 19 มี.ค. 2563
860/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23,28-30 มี.ค. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการผลของการใช้น้ำเมี่ยงที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซเลชั่นเพื่อเป็นโพรไบโอติกต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อและซากในไก่เนื้อ) 19 มี.ค. 2563
859/2563 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานและเลขานุการ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร โรงซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563
858/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563
853/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 มี.ค. 63 อาคารกรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร (รับส่วนแบ่งทรัพย์สินฯ) 18 มี.ค. 2563
852/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-22 มี.ค. 63 วัดพระธาตุแม่เย็น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18 มี.ค. 2563
851/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 มี.ค. 63 บริษัทจะเลียงพลัส จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การรีไซเคิลแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วในอุตสาหกรรมเซรามิกและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์) 18 มี.ค. 2563
850/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มี.ค. 63 ห้องประชมุที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากรในการประชุม) 18 มี.ค. 2563
849/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19-20 มี.ค. 63 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 18 มี.ค. 2563
848/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 18 มี.ค. 2563
847/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนออกจากงานเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 18 มี.ค. 2563
844/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-20, 23-26 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 17 มี.ค. 2563
843/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 มี.ค. 63 ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่ริ มจังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 17 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103] 104 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]