ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2257/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.ย. 63 และวันที่ 2 ต.ค. 63 จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 22 ก.ย. 2563
2256/2563 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 ก.ย. 2563
2255/2563 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 ก.ย. 2563
2254/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 ก.ย. 63 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีพุทธศักราช 2563) 22 ก.ย. 2563
2249/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24-25 ก.ย. 63 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมโครงการ The UBI Game Changer ครั้งที่ 2) 21 ก.ย. 2563
2248/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-27 ก.ย. 63 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563) 21 ก.ย. 2563
2247/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21 ก.ย. 2563
2246/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 23-25 ต.ค. 63 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สัมมนาการจัดทำแผนการดำเนินการของเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ) 21 ก.ย. 2563
2245/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. 63 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย จังหวัดเชียงราย (นิเทศ) 21 ก.ย. 2563
2241/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 ก.ย. 63 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ (กิจกรรมการเสริมสร้างนักบริหารรุ่นเยาว์) 19 ก.ย. 2563
2240/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา (เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 19 ก.ย. 2563
2239/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21 ก.ย. 63 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ (รับรางวัลการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์) 19 ก.ย. 2563
2238/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (เป็นวิทยากรศิลปะกับการพัฒนาเมืองเชียงราย) 19 ก.ย. 2563
2235/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18 ก.ย. 63 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง เชียงใหม่ (กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่) 18 ก.ย. 2563
2234/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 28 ก.ย. - 1 ต.ค. 63 จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 18 ก.ย. 2563
2233/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 21-25 ก.ย. 63 กรุงเทพมหานคร (ประชุมฯ) 18 ก.ย. 2563
2232/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18,22 ก.ย. 63 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 18 ก.ย. 2563
2231/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 ก.ย. 2563
2230/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 ก.ย. 2563
2229/2563 แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกิจศึกษาระดับคณะ วิทยาลัย 18 ก.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 46 [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]