ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
400/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 ก.พ. 63 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การปรับหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560) 30 ม.ค. 2563
399/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 63 โรงแรมเมอร์เคียว เมือง เชียงใหม่ (โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21) 30 ม.ค. 2563
398/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 19-22 ก.พ. 63 โรงแรม บีพี สมิหลา บิช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ประชุมฯ) 30 ม.ค. 2563
397/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 63 โรงเรียนแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ) 30 ม.ค. 2563
396/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,17,18 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 30 ม.ค. 2563
395/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14-16 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร (อบรมฯ) 30 ม.ค. 2563
394/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 5 ก.พ. 63 หมู่บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (กิจกรรมบริการวิชาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนรายได้ชุมชนป่าสักงาม) 30 ม.ค. 2563
393/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30-31 ม.ค. 63 กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานฯ) 30 ม.ค. 2563
392/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.พ. 63 ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดพบุรี (เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นานาชาติ ครั้งที่ 2) 30 ม.ค. 2563
389/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปรากชาร 29-31 ม.ค. 63 พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ติดตามการประเมินผลหลังการติดตั้งระบบเตาผลิตน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลและเตาชีวมวลสำหรับครัวเรือน สำหรับชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 29 ม.ค. 2563
388/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 63 สำนักงานศาลปกครองสูงสุด กรุงเทพมหานคร (นำส่งเอกสาร) 29 ม.ค. 2563
387/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 29 ม.ค. 63 สถานประกอบการณ์ของผู้ประกอบการ บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อการจัดจำหน่วยผลฟิก) 29 ม.ค. 2563
386/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร (นำเสนอผลงานวิจัย) 29 ม.ค. 2563
385/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 30-31 ม.ค. 63 ห้องประชุมคำหมอกหลวง ชั้น 5 E-Park อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ประชุมวิชาการเรื่อง เปลี่ยนสลับ ทับซ้อน ซ่อนร่าง ในประเพณีและการละเล่นสวมหน้ากาก) 29 ม.ค. 2563
384/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29,30 ม.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และอุตรดิตถ์ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2563
383/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 8-9 ก.พ. 63 สำนักบริการวิชาการ มาหวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการฯ) 29 ม.ค. 2563
382/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4 ก.พ. 63 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จังหวัดลำปาง (นิเทศ) 29 ม.ค. 2563
381/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 29 ม.ค. 2563
380/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12 ก.พ. 63 บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 29 ม.ค. 2563
379/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษาหลังที่ 2 29 ม.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122] 123 [124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]