ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
906/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียนภาษาอังกฤษ) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2563
905/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2563
904/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี 26 มี.ค. 2563
899/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 25 มี.ค. 2563
898/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26-28 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา) 25 มี.ค. 2563
895/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-24 มี.ค. 63 ปางช้างแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ตรวจสอบระบบท่อน้ำและระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานไฟฟ้า) 23 มี.ค. 2563
894/2563 มอบหมายให้ผู้บริหารดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัย 23 มี.ค. 2563
890/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 63 โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ทำกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 มี.ค. 2563
889/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 มี.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (รับตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชนกลับมหาวิทยาลัย) 23 มี.ค. 2563
886/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-6,18-22 เม.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศาสตร์พระราชา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอมือกะเหรี่ยงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 มี.ค. 2563
885/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 3-7,21-24 เม.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมชี้แจงเรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านงานจักสานไม้ไผ่ขดบ้านโป่งสมิต อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 23 มี.ค. 2563
882/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 23 มี.ค. 2563
881/2563 "แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 " 23 มี.ค. 2563
880/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มี.ค. 63 หมู่บ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมระดมสมองกลุ่มผู้สูงอายุ) 23 มี.ค. 2563
878/2563 แต่งตั้งหัวหน้างานในกองการพัสดุ 20 มี.ค. 2563
877/2563 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศและบุคลากรดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 20 มี.ค. 2563
876/2563 เปลี่ยนแปลงนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการประจำหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 20 มี.ค. 2563
875/2563 แต่งตั้งนักวิจัย 20 มี.ค. 2563
874/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 20 มี.ค. 2563
873/2563 แต่งตั้งนายกองค์การศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (นายจักรี วรรณารักษ์) 20 มี.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]