ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1244/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-23 มิ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 มิ.ย. 2563
1243/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25,27-30 มิ.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไยนอกฤดู) 22 มิ.ย. 2563
1242/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 24-25,27-30 มิ.ย. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (loT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย) 22 มิ.ย. 2563
1241/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 มิ.ย. 63 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบเครื่องปั่นเส้นด้ายจากใยกัญชงเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือนของชุมชนเชิงพาณิชย์) 22 มิ.ย. 2563
1240/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-26 มิ.ย. 63 โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 22 มิ.ย. 2563
1239/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 มิ.ย. 2563
1238/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22-23 มิ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 มิ.ย. 2563
1237/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 22 มิ.ย. 2563
1236/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 22 มิ.ย. 2563
1233/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-20 มิ.ย. 63 สุสานลอมเชียงของ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพบิดาของอาจารย์เปรมวดี กิรวาที) 19 มิ.ย. 2563
1232/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23,25-27 มิ.ย. 63 และวันที่ 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 19 มิ.ย. 2563
1231/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-24 มิ.ย. 63 โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรโครงการการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งระบบ) 19 มิ.ย. 2563
1230/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการพัฒนาหมู่บ้านดอยแสงเพื่อแก้ปัญหาความแร้นแค้นยากจนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 19 มิ.ย. 2563
1229/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-30 มิ.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 19 มิ.ย. 2563
1228/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ 5 และรอบที่ 5.5 ปีการศึกษา 2563 19 มิ.ย. 2563
1227/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 มิ.ย. 63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 19 มิ.ย. 2563
1226/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 มิ.ย. 63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (จัดกิจกรรมอบรมในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 19 มิ.ย. 2563
1225/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5,11-12,18-19,25-26 ก.ค. 63 และวันที่ 1-2 ส.ค. 63 สถาบันพัฒนาปัญญาไท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตร การดูแลสุขภาพตามวิถีไท ด้วยการใช้การแพทย์ภูมิปัญญาเพื่อใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยา) 19 มิ.ย. 2563
1224/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-5 ก.ค. 63 หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ควบคุมนักศึกษาไปประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านฯ) 19 มิ.ย. 2563
1223/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27-28 มิ.ย. 63 วันที่ 2-3 ก.ค. 63 วันที่ 7-9,15-16,22-23 ส.ค. 63 และวันที่ 5-6 ก.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชที่ให้สีย้อมผ้าฝ้ายตามธรรมชาติในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร) 19 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] 90 [91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]