ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
2483/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 63 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (สำรวจทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมาย) 16 ต.ค. 2563
2482/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 ต.ค. 63 วัดตระพังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาของนางสาวชมพูนุช เธียรสุภรพงษ์ อดีตผู้อำนวยการกองคลัง) 16 ต.ค. 2563
2481/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 63 โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม) 16 ต.ค. 2563
2480/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 16 ต.ค. 2563
2479/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16 ต.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (นิเทศ) 16 ต.ค. 2563
2478/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์อาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ 2 16 ต.ค. 2563
2474/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวํมนธรรม 15-16 ต.ค. 63 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง) 15 ต.ค. 2563
2473/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ต.ค. 63 โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNIVSERV) จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม) 15 ต.ค. 2563
2472/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-21 ต.ค. 63 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร (ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางบก) 15 ต.ค. 2563
2471/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 63 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1) 15 ต.ค. 2563
2470/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 22-25 ต.ค. 63 ฟาร์มสุกรนาเอี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เก็บตัวอย่างและตรวจทางห้องปฏิบัติการในโครงการวิจัยเรื่อง ผลของสารสกัดใบมะรุมต่อสมรรถนะการผลิตสุกรแบบครบวงจร) 15 ต.ค. 2563
2469/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-18 พ.ย. 63 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal) 15 ต.ค. 2563
2468/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17 ต.ค. 63 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากน้ำเชื่อมลำไยตกเกรด) 15 ต.ค. 2563
2467/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 18 ต.ค. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กรุงเทพมหานคร (ประชุมหารือเรื่องการยืนยันพื้นที่ฯ) 15 ต.ค. 2563
2466/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 63 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 15 ต.ค. 2563
2465/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17,21,23-25 ต.ค. 63 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : พื้นที่หมู่บ้านลุ่มแม่น้ำวางตอนล่าง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 15 ต.ค. 2563
2462/2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำหน่วยงานต่างๆของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม) 14 ต.ค. 2563
2461/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ต.ค. 63 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง (ประชุมวิชาการรัฐธรรมนูญกับวิกฤตการเมืองไทย : เหลียวหลังแลหน้า หาทางออกเพื่อประเทศไทย) 14 ต.ค. 2563
2460/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 ต.ค. 63 ห้อง SCC2504 และ SCC2502 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563) 14 ต.ค. 2563
2459/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ต.ค. 63 โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNIVSERV) จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม) 14 ต.ค. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 37 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]