ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
517/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. 63 ห้องประชุมสาขาวิชาพันธุศาสตร (1102) อาคารเสาวรัจนิตยะวรรธนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นวิทยากรฯ) 11 ก.พ. 2563
516/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-12 ก.พ. 63 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (เป็นวิทยากรฯ) 11 ก.พ. 2563
515/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 14 ก.พ. 63 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการแกะสลักผลไม้) 11 ก.พ. 2563
514/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13,17 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 11 ก.พ. 2563
513/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 เม.ย. 63 โรงแรมศาลายา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม (อบรมฯ) 11 ก.พ. 2563
512/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 11 ก.พ. 2563
511/2563 จ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ 11 ก.พ. 2563
510/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.พ. 63 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน (ร่วมงานศพภรรยาของ นายธวัชชัย สุทธินิล) 09 ก.พ. 2563
509/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 10 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ วิถีชีวิตของชนเผ่าปากาเกอญอ) 07 ก.พ. 2563
508/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-12 ก.พ. 63 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร (นิเทศ) 07 ก.พ. 2563
507/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กรุงเทพมหานคร (ประชุมความร่วมมือด้านวิชาการในการใช้กัญชา กัญชง เพื่อเป็นอาหารสัตว์ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 07 ก.พ. 2563
506/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-13 ก.พ. 63 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ประชุมโครงการอบรมเสวนา หัวข้อ รู้ทัน กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ไทย) 07 ก.พ. 2563
505/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 17-19 ก.พ. 63 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี (เข้าร่วมกิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน ครั้งที่ 2) 07 ก.พ. 2563
504/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 9-10 ก.พ. 63 ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมงาน) 07 ก.พ. 2563
503/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และประเมินผลการนำเสนอบทความภาคบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (nSCAP2020 & iSCAP2020) ภายใต้งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น) 07 ก.พ. 2563
502/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 9 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 07 ก.พ. 2563
501/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11-17 ก.พ. 63 ไร่สิงปาร์คเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (จัดกิจกรรมแสดงผลงานนิสิต นักศึกษาในงาน Balloon Fiesta) 07 ก.พ. 2563
500/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19-22 ก.พ. 63 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งคุกคามทางการยศาสตร์กับโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดเนื่องจากการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา กลุ่มประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 07 ก.พ. 2563
499/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ 12 มี.ค. - 12 มิ.ย. 63 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 07 ก.พ. 2563
498/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการ 07 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] 118 [119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]