ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
497/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11,12 ก.พ. 63 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 07 ก.พ. 2563
496/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 18-20 ก.พ. 63 และวันที่ 17-21 ก.พ. 63 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6) 07 ก.พ. 2563
495/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 อาคารห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระดับภูมิภาคเหนือ) 07 ก.พ. 2563
494/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,12,14,15 ก.พ. 63 (กำหนดแผนการดำเนินการการฝึกอบรมปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563) 07 ก.พ. 2563
493/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13 ม.ค. - 28 ก.พ. 63 (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร) 07 ก.พ. 2563
492/2563 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11 พ.ย. 62 - 5 มี.ค. 63 วันที่ 2 ม.ค. - 5 มี.ค. 63 และวันที่ 9 พ.ย. 62 - 12 ม.ค. 63 สำนักหอสมุดศูนย์เวียงบัว และสำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม (ขยายเวลาเปิดให้บริการ) 07 ก.พ. 2563
491/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 11 ก.พ. 63 สถานพินิจเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมกิจกรรมจิตอาสา) 06 ก.พ. 2563
490/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) 06 ก.พ. 2563
489/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-13 ก.พ. 63 อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมหาแนวทางและความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร) 06 ก.พ. 2563
487/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-16,27-30 มี.ค. 63 กรุงเทพมหานครและจังหวัดพิษณุโลก (เป็นวิทยากรฯ) 06 ก.พ. 2563
486/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 3) 06 ก.พ. 2563
485/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 13-14 ก.พ. 63 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสื่อการเรียนการสอน) 06 ก.พ. 2563
484/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 21-23 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2) 06 ก.พ. 2563
483/2563 ให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ 8-10 ก.พ. 63 และวันที่ 7-10 ก.พ. 63 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020) 06 ก.พ. 2563
482/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.พ. 63 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาสง กรุงเทพมหานคร (อบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขข้อผิดพลาดของรายงานการเงิน รุ่นที่ 1) 06 ก.พ. 2563
481/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10,11,12,13,17,18,19 ก.พ. 63 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 06 ก.พ. 2563
480/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 7 ก.พ. 63 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563) 06 ก.พ. 2563
479/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 6 ก.พ. 63 ศูนย์กำจัดขยะแบบผสมผสานบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน) 06 ก.พ. 2563
478/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 11-14 ก.พ. 63 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (อบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 9) 06 ก.พ. 2563
477/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและแต่งตั้งผู้รักษารารชการแทนผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 10-14 มี.ค. 63 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9) 06 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] 119 [120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]