ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
1177/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 16-17 มิ.ย. 63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ประชุมฯ) 16 มิ.ย. 2563
1176/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 มิ.ย. - 9 ส.ค. 63 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ห้องทองกวาว 2 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง) 16 มิ.ย. 2563
1175/2563 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 (อาคาร G และอาคาร H) ศูนย์แม่ริม 16 มิ.ย. 2563
1172/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25-27 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และทดสอบระบบเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563) 16 มิ.ย. 2563
1168/2563 แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3550/2562 15 มิ.ย. 2563
1167/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-University) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 2563
1166/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์ และการปฐมนิเทศ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 2563
1165/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองและลงนามสัญญารับทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 2563
1164/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-30 มิ.ย. 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 15 มิ.ย. 2563
1163/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 1-7 ก.ค. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 15 มิ.ย. 2563
1162/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20-30 มิ.ย. 63 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงวัยต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน) 15 มิ.ย. 2563
1161/2563 แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ และกำกับการสอบ การสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียนรายวิชาเสริม ระดับบัณฑิตศึกษา 15 มิ.ย. 2563
1160/2563 เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) 14 มิ.ย. 2563
1157/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนครบอายุหกสิบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 12 มิ.ย. 2563
1156/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15-16 มิ.ย. 63 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตทางการเกษตร บ้านช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนการปลูกกล้วยหอมทอง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) 12 มิ.ย. 2563
1155/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 12-14,16-18,20-22,27 มิ.ย. 63 และวันที่ 6 ก.ค. 63 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการสร้างความตระหนักรู้เยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชนเกี่ยวกับสิทธิการแสดงความคิดเห็นทางเฟซบุกภายใต้สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) 12 มิ.ย. 2563
1154/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13,14,20,21,27,28 มิ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบให้คำแนะนำเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 12 มิ.ย. 2563
1153/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 13,14,20,21,29,30 มิ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่) 12 มิ.ย. 2563
1152/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติและสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนผู้สมัครภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 12 มิ.ย. 2563
1151/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28-29 มิ.ย. 63 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา) 12 มิ.ย. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92] 93 [94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]