ค้นหาคำสั่ง (ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :   

คำสั่งเลขที่
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
637/2563 อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ 21 ก.พ. 2563
636/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 22,23,29 ก.พ. 63 และวันที่ 1,7,14 มี.ค. 63 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (วิจัยเรื่อง การสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีเสมือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 21 ก.พ. 2563
635/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 สวนชีววิถี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (อบรมหลักสูตร 3 เรื่องปฏิบัติการขับเคลื่อนอาหารอินทรีย์เข้าโรงเรียน) 21 ก.พ. 2563
634/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21,23 ก.พ. 63 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ : ชุมชนบ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่) 21 ก.พ. 2563
633/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 21-22 ก.พ. 63 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสำรวจทางภูมิศาสตร์) 21 ก.พ. 2563
632/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 24 ก.พ. 63 ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร (ประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) เพื่อการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ) 21 ก.พ. 2563
631/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการและมอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 23 ก.พ. 63 ห้องราชภัฏ 1 ชั้น 5 สำนักงาน ทปอ.มรภ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร (ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2(152)/2563) 21 ก.พ. 2563
630/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10-13 มี.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (อบรมพัฒนาครูเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน) 21 ก.พ. 2563
629/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. 63 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ร่วมหารือและประสานงาน) 21 ก.พ. 2563
628/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (นิเทศ) 21 ก.พ. 2563
627/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 8-11 มี.ค. 63 จังหวัดระยองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 21 ก.พ. 2563
626/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 63 เทศบาลตำบลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (นิเทศ) 21 ก.พ. 2563
625/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23-25 ก.พ. 63 เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (นิเทศ) 21 ก.พ. 2563
624/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 25 ก.พ. 63 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ศึกษาดูงานนอกสถานที่) 21 ก.พ. 2563
623/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 26 ก.พ. - 17 มี.ค. 63 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยฝึกสอนฯในการเก็บตัวซ้อมกีฬาแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทย) 21 ก.พ. 2563
620/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 20 ก.พ. 2563
619/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 20 ก.พ. 2563
618/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 ห้องประชุมโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก (กิจกรรมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ) 20 ก.พ. 2563
617/2563 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 4-8 มี.ค. 63 โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน) 20 ก.พ. 2563
616/2563 ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปราชการ 19 ก.พ. 63 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 20 ก.พ. 2563

พบทั้งหมด 2806 เรื่อง รวมทั้งหมด : 141 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112] 113 [114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141] หน้าถัดไป>>

[ กลับหน้าหลักระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ]